Projekt "Kassari rahvamaja maaküte"

Kassari Rahvamaja on külakeskus, kus on saal, köök, raamatukogu, avalik infopunkt, ruumid erinevate ringide tööks jne. Majas puudus keskne küttesüsteem, talvine kütmine toimus peamiselt alumise korruse raamatukoguruumis asuva ahjuga. Eeltööna oli Leader meetme toel 2012.a. majja projekteeritud säästlikule maakütte kollektorile tuginev raadiaatorküttesüsteem. Rahvamaja hoone on muinsuskaitse all ja seetõttu olid välistatud kõik hoone välisilmet muutvad kütelahendused (näit päikesepaneelid, maapealsed soojapumbad vms), kuid maaküttesüsteem võimaldas täita hoonele pandud muinsuskaitselisi eritingimusi. Ahi jääb endiselt kasutusse talvise lisakütteallikana ja tagavaravariandina erijuhtudeks võimaldades optimeerida küttekulusid ja kasutusmugavust vastavalt olukorrale. Maja küttesüsteemi kaasajastamine pakub hoone kasutajale mugavustunnet, tõstab hoone energiatõhusust ja kasutusefektiivsust, millel on pikaajaline positiivne mõju Kassari haridusseltsile rahvamaja ülalpidamiskulude jõukohasena hoidmise ja kuluefektiivsuse seisukohast. Hiiumaa rahvaarvu vähenedes tuleb eriti tähelepanu pöörata sellele, et oleksime ka kehvade arenguvariantide korral jätkusuutlikud ja saaksime kogukonnale pakkuda ajaga kaasas käies nii vanu kui uusi teenuseid. Uus küttesüsteem lubab maja kasutada aastaringselt. Erinevaid üritusi on võimalik korraldada paremini ja pikemalt kui on aastaringne on pesemise, WC ja toitlustamise võimalus. Tekib hulgaliselt võimalusi seltsitegevust edasi arendada ja meie vana maja paremini kasutada. Paranevad on raamatukogupunkti töötingimused. Oleme siiani oma maja alati lahkelt jaganud igasuguste avalike ürituste läbiviimiseks ja kindlasti jätkame seda ka edaspidi. Kõik need tegevused suurendavad oluliselt Kassari haridusseltsi kontaktvõrgustikku ja elujõulisust. Meie rahvamaja hoiab aastaringselt lahti maja perenaine, kes ei ole praegu palgatööline, vaid ostame teenust kohalikult ettevõtjalt. Maja on talveperioodil avatud ühel päeval nädalas, suviti kultuurihooajal igapäevaselt. Kui suudame maja ka talvel pikemalt avatuna hoida, saame müüa rohkem ja parema kvaliteediga teenuseid, kasvavad seltsi tulud ja võimekus. Pikemas perspektiivis saab ehk nii luua maja perenaisele täistöökoha.